About us

Afrikaans

Joshua 24:15 “…choose this day whom you will serve… But as for me and my house, we will serve the Lord.”             Mal 4:6 “And He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers…”             Ps 68:5-6 “A father to the fatherless, a defender of the widows, is God in His holy habitation. God puts the lonely in families…”             Ps 127:1-3 “Unless the Lord builds the house, they labour in vain who built it… Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb is a reward.”

Mighty Families
Mighty Families
Mighty Families
Mighty Families

About Mighty Families

Mighty Families is a Bloemfontein initiative that was birthed after the unforgettable event on 22 April 2017 at Wilde Als Farm. For years we have been praying on Naval Hill for the city and one day the Lord gave us Isaiah 66:18, where He promised He will bring people from everywhere to see His glory. The answer came on 22 April 2017 at IT'S TIME. After the amazing event many people began to wonder "What now?" We decided to pray, as uncle Angus instructed on that day. A group of men began to wait on the Lord and agreed to only meet again when the Lord has spoken to us. When we met we shared the Scriptures He gave us, namely Joshua 24:15; Mal. 4:6; Ps 68, 127. What all these Scriptures had in common was an emphasis on 'family'. The name MIGHTY FAMILIES came out spontaneously. The idea of Mighty Families is thus the direct result of the inspiration of the Holy Spirit and to Him all the glory. It is wonderful that God is raising up multiple national initiatives to draw His people together and advance His Kingdom in South Africa.


We live in a time where there is an open onslaught by the enemy on families. Divorce rates are at record highs - even in the church; children trapped in different forms of addictions are rampant; men struggle with pornography and an emancipation of their roles in the family; women are under increasing stress and pressure; teenage pregnancies and abortions are among the common challenges families have to deal with; disciplining children becomes more and more problematic; cell phones, laptops and tablets are stealing family time, etc. All this tells you that stronger focus on families and Biblical family values are most critical in our day. Families are important to God because they are the fibre of every society. When families fall, everything else falls. God wants to restore the brokenness in our families and give us life in abundance.


We believe that Mighty Families is a life boat sent by God to rescue what is most important in society. Families are the foundation and Jesus Christ is the Cornerstone of that foundation. By strengthening and restoring families, we rebuilt South Africa from the bottom up. Real change in South Africa can only come when hearts change, when hearts are mended and healed, when hearts are fully surrendered to Jesus. Real change is from the inside out, not from the outside in. This is what South Africa needs. We need to become praying families, loving families and families that make a difference in society. This is the mission of Mighty Families. It múst become a reality. God has a plan for South Africa and it starts in our homes. When our houses are in order, our communities will come into order, and eventually our country will become aligned with God's order. Jesus is the Saviour of South Africa. It begins with Him being the Saviour of my family.We can't wait to see you at Mighty Families 2019

Mighty Families is 'n Bloemfontein inisiatief wat gebore is na die onvergeetlike byeenkoms op 22 April 2017 by Wilde Als. Vir jare lank bid ons op Naval Hill vir die stad en op 'n dag gee die Here ons Jesaja 66:18 waar Hy belowe dat Hy die mense van orals af gaan bring om Sy glorie te kom sien. Die antwoord het gekom op 22 April 2017 by IT'S TIME. Ná die ongelooflike byeenkoms het baie mense begin wonder "Wat nou?" Ons het besluit om te bid, soos oom Angus gesê het daardie dag. 'n Groep manne het begin wag op die Here en ooreengekom om eers weer bymekaar te kom as die Here met ons gepraat het. Toe dit gebeur het ons die volgende Skrifte met mekaar gedeel: Joshua 24:15; Mal. 4:6; Ps. 68, 127. Wat al hierdie Skrifte in gemeen het was 'n klem op 'familie'. Die naam MIGHTY FAMILIES het spontaan na vore gekom. Die idee van Mighty Families is dus die direkte gevolg van die inspirasie van die Heilige Gees en aan Hom al die ere. Dit is wonderlik dat die Here al meer nasionale inisiatiewe oprig om Sy mense saam te trek en Sy Koninkryk vorentoe te vat in Suid-Afrika.


Ons leef in 'n tyd waar daar 'n ope aanslag op families is deur die vyand. Egskeiding is by rekordhoogtes - selfs binne die kerk; baie kinders is vasgevang in verskillende vorme van verslawings; mans sukkel met pornografie en 'n emansipasie van hul rol in die gesin; vroue verkeer onder toenemende stres en druk; tienerswangerskappe en aborsies is algemene uitdagings deesdae in gesinne; dissiplinering van kinders word al meer problematies; selfone en ander tegnologie steel gesinstyd, ens. Dit alles sê dat 'n sterker fokus op families en Bybelse gesinswaardes vandag uiters noodsaaklik geword het. Gesinne is belangrik vir God, want hulle weef die samelewing aan mekaar. As gesinne val, val alles. Die Here wil gebrokenheid in ons families herstel en ons lewe in oorvloed gee.


Ons glo dat Mighty Families 'n lewensboot is wat deur die Here ingestuur word om dit te red wat die mees belangrikste in die samelewing is. Gesinne is die fondasie en Jesus Christus is die Hoeksteen van daardie fondasie. Deur families te versterk en te herstel, herbou ons Suid-Afrika van onder af boontoe. Werklike verandering in Suid-Afrika kan slegs kom as harte verander, wanneer harte geheel word, wanneer harte volkome oorgee aan Jesus. Ware verandering is van binne na buite, nie van buite na binne nie. Dis wat Suid-Afrika nodig het. Ons moet biddende gesinne word, gesinne vol liefde en gesinne wat 'n verskil maak in ons samelewing. Dis die Missie van Mighty Families. Dit móét 'n realiteit word. God het 'n plan vir Suid-Afrika en dit begin in ons huise. As ons huise in orde is, sal ons gemeenskappe in orde kom, en sal ons land uiteindelik in lyn kom met God se orde. Jesus is die Redder van Suid-Afrika. Dit begin by Hom, Wie die Verlosser van my gesin word.

We can't wait to see you at Mighty Families 2019
Healing Families. Healing Communities. Healing The Nation

The Organising Team


"We care about families because the Lord cares about families"

Arno van Niekerk

Chairman, Media
and Spiritual

Guillaume Oberholster

Vice-chairman
Finances

Klaas Els

Vice-chairman
and Project Manager

Ollie le Roux

Farm owner and Basic
facilities/infrastructure

Elize Pentz

Admin, Marketing, Clothing
and Liaison

Jan Lues

Stage & Sound, Comms, Security
and Terrain

Ansa Labuschagne

Admin, Media, Website, Clothing
and Liaison

Daniel Kirstein

Venue, Guests
and Children

Riaan Janse v Vuuren

Emergency plan & Regulation

George Swarts

Heidedal and Media

William Porotloane

Botshabelo and Media

Andre Wiese

Camping and Parking

Morné en Nicolene Marx

Vendors